Editorial

Ctený návštevník, návštevníčka,

dovoľte mi krátko predstaviť našu organizáciu, dobrovoľné záujmové združenie, spájajúce organizácie i jednotlivcov s vysokou odbornou kvalifikáciou, špecialistov v odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo, ale aj ďalších súvisiacich odvetví vedy a výskumu. Našimi členmi sú poprední odborníci vodohospodári, priehradári, hydrológovia, špecialisti z oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, mechaniky zemín, a ď. Sú to tak akademickí a výskumní pracovníci, ako aj projektanti, prevádzkovatelia vodných stavieb, špecialisti, dohliadajúci na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vodných stavieb, ale aj čerstvo skončení absolventi Technických univerzít, do ktorých vodohospodárska spoločnosť vkladá nádeje ohľadom spoľahlivého fungovania tejto dôležitej súčasti spoločnosti.

Slovenský priehradný výbor (SPV) je členom celosvetovej organizácie - Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (ICOLD - International Commission on Large Dams), ktorá sídli v Paríži. ICOLD združuje priehradárov prostredníctvom ich národných komitétov po celom svete. Cieľom tejto významnej organizácie je šírenie najnovších trendov a poznatkov, ktoré umožňujú aplikáciu kvalitnej prípravy, projektovania, výstavby a prevádzky veľkých priehrad, ale tiež hrádzí odkalísk, ochranných hrádzí a pod.. Všetci, ktorí sa na uvedených činnostiach podieľajú, majú vysokú zodpovednosť voči spoločnosti. Tá spočíva tak v zabezpečovaní maximálnej spoľahlivosti funkcie nádrží, ako aj v minimalizácii rizika porúch a havárií priehrad. Priehrady a nádrže – významné a zmysluplné inžinierske diela, bez ktorých si nemožno predstaviť napredovanie životnej úrovne ľudskej spoločnosti, jej technického, duchovného i kultúrneho života. V duchu odvekej pravdy „Voda je život“, tieto vodohospodárske diela už viac ako 7000 rokov vytvárajú podmienky pre zachovanie tohto kréda. Podnet pre ich vznik dala sama príroda nerovnomerným rozdelením vody na Zemi nielen v priestore, ale aj v čase. Akumulačné priestory vodných nádrží, získaných pomocou priehrad (resp. hrádzí), umožňujú vodu v čase prebytku akumulovať a v období sucha   využívať.

Z historických záznamov sa dozvedáme, že história výstavby týchto, nesporne dôležitých inžinierskych diel siaha až do  4. tisícročia pred našim letopočtom. Medzi najstaršie priehrady patria napr. Jawa v Jordánsku a Mokhrablur v Arménsku z tohto obdobia.  Známou je tiež priehrada El Kafara v Egypte z obdobia asi 2600 rokov p.n.l., Moeris okolo 2000 rokov p.n.l., a  ďalšie. Na Slovensku siaha história počiatkov výstavby priehrad do roku 1510, kedy bola  pri Banskej Štiavnici vybudovaná nádrž (tajch) Veľká vodárenska. Do povedomia vodohospodárov – priehradárov sa však dostáva najmä 18. storočie, ktorému právom prináleží prívlastok „Zlatý vek priehradného staviteľstva na území Slovenska“. V tomto období bolo v Štiavnických vrchoch postavených okolo 70 nádrží (Štiavnických tajchov), na tú dobu s úctyhodným celkovým objemom cca 6 mil. m3, využívaným predovšetkým v banskom priemysle.   Neskôr zaznamenávame významnejší nárast výstavby nádrží a priehrad na Slovensku v povojnovom období, v druhej polovici 20. storočia. Ich účel je rozmanitý, vyvolaný potrebami a požiadavkami spoločnosti. Je to najmä protipovodňová ochrana, zásobovanie, poľnohospodárstvo, využitie vodnej energie, nadlepšovanie a i.   Vo svete je evidovaných takmer 59 000 veľkých priehrad (s výškou väčšou ako 15 m, resp. s objemom nádrže väčším ako 3 mil. m3) s rôznym účelom. Najvyššie percento využitia vodných nádrží vo svete je v poľnohospodárstve, potom pri výrobe ekologicky čistej elektrickej energie z obnoviteľného zdroja – vody, pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, zásobovaní priemyslu, pre plavbu na vodných tokoch, k zaisteniu minimálnych prietokov v období sucha pre zachovanie života v riekach a i. Významnú úlohu zohrávajú nádrže aj v ochrane pred povodňami. Spomenúť treba aj ich sekundárne účinky, ako napr. vodné športy a rekreácia, rybolov, rozvoj turizmu. Okrem toho sú vodné nádrže impozantnými krajinotvornými prvkami, vodnými plochami vhodne dotvárajúcimi scenérie prírody.

Hlavným poslaním Slovenského priehradného výboru je  dbať o udržanie úrovne poznatkov a vedomostí našich vodohospodárov, priehradárov s okolitými vyspelými krajinami, nepripustiť úpadok v oblasti napredovania a vývoja priehradného staviteľstva na Slovensku. Máme byť na čo hrdí, pretože mnoho našich priehrad, či už historických (Štiavnické tajchy, Motyčky, Jelenec), ale aj novodobých sa vyznačuje originalitami (VS Orava) i svetovým prvenstvom (VS Dobšiná). Nemožno stavať budúcnosť bez toho, aby sme si nevážili minulosť. Aby sme dokázali udržať „krok“ s dobou, organizujem krátkodobé študijné pobyty, spojené s odbornými exkurziami po významných vodných stavbách v Európe, vysielame popredných odborníkov špecialistov na svetové sympózia a priehradárske kongresy, kde sa aktívne zapájajú do činnosti v rôznych technických výboroch. Prostredníctvom takýchto významných celosvetových, ale aj európskych či domácich podujatí, sympózií a konferencií majú možnosť oboznámiť s najnovšími poznatkami a smerovaním vodného staviteľstva v celosvetovom meradle. Zároveň môžu na takýchto podujatiach prezentovať slovenské priehradné staviteľstvo.  Jedným  zo spôsobov šírenia vedomostí a informácií o priehradnom staviteľstve na Slovensku je aj stránka, ktorej ste v tejto chvíli návštevníkom.

Buďte u nás srdečne vítaná, vítaný.

Predseda SPV