PVE Čierny Váh

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v riečnom kilometri 8,7 rieky Čierny Váh, približne 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad Kráľovou Lehotou. PVE Čierny Váh je využívaná na špičkovú prevádzku s dennou akumuláciou a poskytovanie podporných služieb a systémových služieb pre elektrizačnú sústavu SR. PVE Čierny Váh tvoria štyri hlavné skupiny objektov: horná nádrž, dolná nádrž, privádzače a elektráreň. Dolná nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 375 m. Má celkový objem 5,1 mil. m3 a užitočný objem 3,7 mil. m3, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny je 7,45 m medzi kótami 726,00 – 733,45 m n. m. Horná nádrž v tvare nepravidelného štvoruholníka sa nachádza medzi údolím Bieleho a Čierneho Váhu. Jej užitočný objem je 3,7 mil. m3, vodná hladina v nádrži kolíše v rozmedzí 25 m medzi kótami 1160,00 – 1135,00 m n. m. Tesnenie svahov a dna nádrže je zabezpečené jednovrstvovým asfalto-betónovým plášťom s plochou približne 200 000 m2. Pod nádržou je umiestnená inšpekčná štôlňa, v ktorej je možné sledovať prípadné priesaky zo svahov a dna. Hydraulické prepojenie hornej a dolnej nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Rozvetvenie každého z privádzačov na prívody vody k dvom turbínam a odvod vody z dvoch akumulačných čerpadiel je riešené troma guľovými odbočnicami o priemere 5,8 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou nádržou je 434 m. Elektráreň je súčasťou telesa hrádze dolnej nádrže. Je v nej nainštalovaných šesť prečerpávacích turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní – motorgenerátor, Francisova turbína, akumulačné čerpadlo. Celkový inštalovaný výkon PVE je 735,6 MW. Načerpanie vody do nádrže trvá 8 hod. pri prevádzke šiestich akumulačných čerpadiel.

The pumped storage hydro power plant (PSHPP) Čierny Váh is situated in the valley of the river Čierny Váh, approximately 10 km above its confluence with the Biely Váh River near the Kráľová Lehota municipality, which is a part of the Low Tatras National Park protected zone. It is a construction with daily water accumulation that participates in the functioning of the frequency regulation and of the distribution of electricity to the grid. This hydraulic structure consists of four parts: an upper and a lower reservoir, penstocks and a power station. The lower reservoir was created by means of damming up the valley of the Čierny Váh by a 375 m long dam. Its capacity is 5.1 million m3. The level fluctuates by 7.45 m between elevations 726.00 – 733.45 m. The upper reservoir of an irregular shape is situated between the valleys of the Biely Váh and the Čierny Váh. It has a maximum capacity of 3.7 million m3 of water and the level fluctuates by 25 m between the elevation points 1160 – 1135 m above sea level. The sealing of the slopes and of the bottom is provided by one layer of asphalt concrete sealing blanket with a surface of approximately 200,000 m2. Underneath the reservoir, there is an inspection tunnel that should collect the potential seepages from the reservoir bottom and slopes. The hydraulic connection of the upper and lower reservoir is ensured via three pressure penstocks which have an internal diameter of 3.8 m. In the valley, they split into pipes that transport the water to the two turbines and outlets of water from the two accumulation pumps. The maximum head between the upper and the lower reservoirs is 434 m. The lower reservoir dam includes also a power station with a control room. There are six pumping turbo aggregates installed that comprise a motor generator, a Francis turbine and an accumulation pump. When 6 accumulation pumps are in operation, it takes 8 hours to pump the water into the upper reservoir.

 

 
Spravované redakčným systémom TYPO3